Adwokat Szczecin - Monika Tworzydło | Usługi
36
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-36,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
Zakres usług

Kancelaria Adwokat Moniki Tworzydło prowadzi sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa – szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Kancelaria kompleksowo prowadzi sprawy, sporządza pisma procesowe, redaguje i opiniuje umowy cywilnoprawne a także udziela porad prawnych.

Poniżej wskazano przykładowe kategorie spraw, którymi na co dzień zajmuje się Kancelaria.

Wybierz interesujący cię zakres prawa:

 • o zapłatę (składanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, uproszczonym)
 • o odszkodowanie za szkody na osobie, szkody majątkowe będące skutkiem m. in. błędów medycznych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, zdarzeń losowych, bezumownego korzystania z nieruchomości
 • o zadośćuczynienie
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • związanych z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie
 • o eksmisję
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zabezpieczenie spadku
 • o zachowek
 • sprawy na etapie postępowania egzekucyjnego, w tym skargi na czynności komornicze

 • pomoc przy sporządzaniu umów m.in. kupna-sprzedaży, najmu, użyczenia, dzierżawy, jak i umów przedwstępnych
 • dochodzenie roszczeń za wady nieruchomości, odszkodowania za nienależyte wykonanie umów budowy, przebudowy i remontu
 • o zniesienie współwłasności
 • o naruszenie prawa własności
 • o przywrócenie posiadania nieruchomości
 • o zasiedzenie
 • o wydanie nieruchomości – eksmisja
 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • o ustalenie treści księgi wieczystej
 • o rozgraniczenie nieruchomości
 • służebności, użytkowanie, hipoteka
 • dochodzenie zwrotu nakładów na rzecz
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • prawo spółdzielcze i lokalowe
 • ochrona praw lokatorów

 • rozwody
 • sprawy alimentacyjne
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • o kontakty z dzieckiem
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • ustanowienie rodziny zastępczej
 • przysposobienie
 • dotyczące zniesienia ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego byłych małżonków

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego
 • o zapłatę (składanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym, uproszczonym)
 • pomoc w zakresie zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów cywilnych
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
 • uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwały organu spółki
 • rozwiązania spółki
 • wykluczenie wspólnika

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sadami administracyjnymi
 • opiniowanie umów z zakresu administracji publicznej oraz decyzji administracyjnych
 • sporządzanie odwołań, zażaleń oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy za zakresu prawa podatkowego
 • sprawy meldunkowe
 • sprawy dotyczące zezwoleń, pozwoleń, licencji i zgód wydawanych przez organy administracji publicznej

 • z zakresu prawa pracy – odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenie należności od pracodawców, ustalenie istnienia stosunku pracy
 • z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych- odwołania od decyzji organów rentowych dotyczące świadczeń typu, renta, emerytura, zasiłki
 • reprezentacja przy negocjacjach oraz sporach sądowych

 • obrona w sprawach karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowawczym
 • prowadzenie spraw związanych z posiadaniem i obrotem nielegalnymi substancjami
 • prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem oraz tymczasowym aresztowaniem
 • reprezentowanie pokrzywdzonego (osób oraz instytucji) w sprawach karnych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowawczym, występowanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego – sporządzanie i składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, składanie wniosków dowodowych, składanie zażalenia na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa
 • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja w sprawach związanych z wykonaniem kary ( m. in. sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody na widzenie, otrzymanie przepustki, wniosków o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary, wniosków w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary, dozoru elektronicznego)
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu odszkodowań za bezpodstawne skazanie